Skip to Content Contact Us

חלוקת רכוש

הבסיס לסוגית הרכוש הוא הבנה שקשר הנישואין טומן בחובו שיתוף. כאשר נפרדים קם צורך בחלוקה. לכן כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במשותף או בנפרד, בלי קשר על שם מי הוא רשום, נחלק בחלקים שווים.
הביטוי רכוש הוא ביטוי רחב וכולל גם רכוש מוחשי וגם רכוש רוחני. לרבות – בית, רכב, כספים, מניות, אופציות, זכויות סוציאליות/פנסיוניות, עסקים/חברות, וגם מוניטין.
חשוב לציין שגם חובות שנצברו על ידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים יתחלקו באופן שווה.
חריגים לחובות משותפים: חובות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג שלא לטובת "התא המשפחתי" כתוצאה מהימורים, בגידות, מעשים בלתי חוקיים.
חריגים לכלל החלוקה: רכוש שרכש מי מבני הזוג לפני החיים המשותפים, מתנות לטובת אחד מבני הזוג וירושות שהתקבלו במהלך החיים המשותפים.
חריג "לחריג" : מתנות, ירושות ונכסים "חיצוניים" אשר במהלך החיים המשותפים "נטמעו" בתא המשפחתי יכול ויחשבו כרכוש משותף ויתחלקו באיזון.

נכסי קריירה
נכסי קריירה

ווטסאפ
Back top top