Skip to Content Contact Us

משמורת משותפת

טעות נפוצה בקרב זוגות מתגרשים היא לחשוב שמתן "משמורת" לאחד ההורים גוזלת את האפוטרופסות מההורה האחר.
יש לעשות הבחנה בין שני מושגים:
משמורת- היא החזקה הפיזית על הילדים, מקום מגוריהם העיקרי ומרכז חייהם. יכול ותהא משמורת של אחד ההורים ויכול שתהא משמורת משותפת של שני ההורים.
אפוטרופסות – הינה זכות וחובה החלה על שני ההורים ביחד, לדאוג לסיפוק צרכיו של הקטין, חינוכו, לימודיו שמירת נכסיו וכיוצ"ב. לכן החלטות בענייני חינוך ובריאות יהיו תמיד החלטות המצריכות אישור שני ההורים.

 

Drew Hays 7tgqlzhcjz8 Unsplash (1)

ווטסאפ
Back top top